WHO WE ARE

Introduksyon

Ang makulay na kasaysayan sa pag-unlad ng iba’t-ibang lipunan dito sa bansa at saan man sa mundo ay hindi magiging kumpleto kung hindi bibigyang diin ang papel na ginampanan ng mga kabataan. Mula pa noong unang panahon, ang mga kabataan ay kabilang sa pangunahing pwersang tumutulak sa pagpapaunlad ng lipunan. Ito ay dahil ang pagiging kabataan ang pinakaruruk sa buhay ng isang tao. Kadalasan, ang kabataan ang pinakabukas ang kaisipan, daynamiko, mapangahas, mapaglikha, uhaw sa mga bagong pag-iisip at pinaka-aktibong sektor ng lipunan. Kadalasan, ang kabataan din ang mga ahitador at inisyador ng mga bagong kaisipan, uso at mga pagbabago. Higit sa lahat, ang pinakamalaking bilang ng uring manggagawa sa lipunan ay kinabibilangan ng mga kabataan.

Maliban sa mga kadahilanang ito, ang mga katangian ng kabataan ang nagtulak kung bakit ang ibat-ibang mga pagkilos, pag-aalsa, paghihimagsik, mga protesta, mobilisasyon, digmaan at mga rebolusyon, ay kinakatampukan ng malalaking bigwas ng pakikilahok at pamumuno ng mga kabataan. Marami sa mga tanyag na pangalan sa mundo sa iba’t ibang larangan ng pakikibaka tulad nina Che Guevarra, Ernest Mandel, Mao Zedong, Freda Callo at marami pang iba ay nagsimula sa kani-kanilang pasyon sa pakikibaka mula noong kanilang kabataan hanggang sa kanilang kamatayan.

Sa kapuluan ng Pilipinas, nariyan sina Magat Salamat, Andres Bonifacio, Gabriela Silang, Jose Rizal, Emilio Jacinto at ang libo-libo pang kabataang kalalakihan at kababaihan ng Kataas-taasan Kagalang-galangang Katipunan ng mga Anak ng Bayan (KKK) at ng ibat-ibang kilusan at mga nagsasariling mga mamamayan sa kapuluan ng Mindanao at Sulu na mala-bayaning nakipaglaban sa mga mananakop para sa kanilang lupa, bayan at kalayaan. Dagdag pa, sa di kalayuang lumipas, nariyan ang dagundong ng pakikilahok at pamumuno ng mga kabataan sa iba’t-ibang pag-aalsa, tulad ng pag-aalsa ng mga Bangsa Moro sa Mindanao, Pag-aalsang Kumunista, pakikipaglaban sa Batas Militar, pagpapatalsik sa mga base militar ng Amerika, dalawang pag-alalsa sa EDSA, ang iba’t-ibang pag-aalsa ng mga katutubo o Lumad, kagaya na lamang ng bantog nang Tradisyunal na Rebolusyon ng Tribung Teduray at Lambangian na tinatawag na “Alangkat” o ang komprehensibong pakikibaka laban sa mga pananakop ng pwersang tagalabas at marami pang iba. Dahil dito, ang kabataan ay itinuturing ng iba’t-ibang grupo at kilusan bilang balon na pinagmumulan ng hindi mapawing lakas. Isang balon na hindi kailanman dapat hayaang matuyo.

Maikling kasaysayan ng Pakikilahok ng Kabataan sa Kilusang maka-kaliwa sa Kapuluan ng Pilipinas

Isa sa mga pinakatampok sa makalipunang pakikilahok ng mga kabataan sa Kapuluan ng Pilipinas ay ang mapangahas na papel nito sa Kilusang Maka-kaliwa. Matatandaang itinatag ng mga kabataang Maoista ang Communist Party of the Philippines (CPP) noong taong 1968. Ang kilusang ito ay, mabilisang humakot ng mga kasapi lalo na sa hanay ng mga kabataan sa mga unibersidad, lumago at naging pinakamalawak na oposisyon sa diktadorya ni Marcos. Dahil sa paniniwala nitong maipapanalo lamang ang Rebolusyon sa pamamagitan ng Armadong Pakikibaka, mabilisan din ang programahan ng mga kabataan upang umakyat sa kabundukan at makilahok sa Bagong Hukbong Bayan (BHB).

Nagpatuloy ang ganitong kagawian hanggang sa pumutok ang Debate sa loob ng kilusan dala ng pagbabago sa kalagayan ng lipunan at pagtingkad ng kapitalismong sistema sa bansa, pagkakabukas ng iba’t-ibang porma ng pakikibaka, pagtatapos ng Cold War at pagpasok ng mga bagong kaisipan dala ng mga bagong karanasan sa ibang bansa. Sa masalimoot na debateng ito, ay aktibo at mulat na nakilahok din ang mga kabataan. Partikular sa mga hayag na kilusang kabataan sa Mindanao, marami dito ang nag-aklas mula sa hanay ng CPP at bumuo ng mga panibagong organisasyon. Marami din ang tuluyan nang namahinga, dala ng organisasyonal at politikal na krisis sa kilusan at sarili.

Maikling paglalahad sa Kalagayan ng kabataan at ang Maikling Kasaysayan ng Katipunan ng Kabataang Kadre (KKK)

Ang Kilusang hindi pinapahalagahan ang hanay ng kabataan ay isang patay na kilusan. Sa kabilang banda, ang kilusang kabataang walang klarong direksyon ay walang patutunguhang mabuti at isang pagpapatiwakal. Hanggang sa kasalukuyan ay patuloy na naghihirap ang masa at nangingibabaw ang pang-aapi. Ang hindi pantay at hindi ganap na kapitalismong umiiral sa kapuluan ng Pilipinas ang mas lalong nagdiin sa masa sa kawalan – lalo na sa kabataan – sa kawalan at kawalang pag-asa.

Sa yugto ng Globalisasyon ay mas binigyang diin ng mga abanteng kapitalistang bansa ang kanilang dominasyon gamit ang ekonomiya, politika, kultura, at militar. Sa pamamaraang ito ay nakasentro ang opensiba ng globalisasyon sa mga kabataan upang yakapin nito ang buhay at pananaw na komersyalisado at maka-burgesya. Natumbok ng burgesya ang katotohanang kung madodomenahan ang kabataan ay tiyak na mahahawakan ang kinabukasan ng isang bansa.  Sa pamamagitan ng pagkontrola sa edukasyon, medya, musika, pelikula, pananamit at iba pang mga pauso, ay halos epektibong nalansi ng burgesya ang mga kabataan. Dahil dito, naging watak at kalat ang kabataan na sana ay may malaking papel na dapat gampanan upang wakasan at lansagin ang sistemang mapang-api. Ang masakit pa nito, ginamit ng burgesya ang mga anti-sosyal na gawain, tulad ng droga at prostitusyon, upang epektibong iligaw ang landas ng kabataan. Ang lahat ng ito ay upang aliwin ang mga kabataan, isiwalat ang kulturang indibiduwalismo at pigilang mag-isip at makialam ang kabataan sa mga usapin sa lipunan. Ito ay nakatuon sa pagsisiguro na patuloy silang magkaroon ng milyun-milyong alipin sa hinaharap.

Ang mga kalagayang ito rin ang nagbigay dahilan sa mga pinagsamantalahang uri na kumilos upang pigilan at wakasan ang panlalansing ito. Nararapat lamang na organisado at hindi watak ang pagkilos ng mamamayan, lalo na ng kilusang kabataan. Kaya noong Enero taong 2006, sa Prente 11 ng baseng guerilla ng Revolutionary People’s Army (RPA) ay nailunsad ang Komperensya ng mga Kabataang Kadre sa Mindanao upang talakayin ang naiibang papel ng kabataan sa rebolusyon at sa lipunan. Ang kumperensyang ito ay naisakatuparan sa pamumuno ng Rebolusyonaryong Partido ng Manggagawa – Mindanao (RPM-M), sa pamamagitan ng kanyang mga kabataang kadre na aktibong kumikilos sa iba’t-ibang gawaing may kinalaman sa kilusang kabataan. Ang inisyatibang ito ay kabahagi ng obligasyon ng Partido at mga mulat na seksyon ng lipunan na imulat at organisahin ang hanay ng kabataan kaakibat ang pagpapalawak ng kasapian nito sa hanay at ang pagsiwalat ng Sosyalistang Rebolusyon sa bawat yugto ng buhay nito.

Ang Kumperensya ng mga kabataang kadre ay nagsilbing organo ng Partidong RPM-M na siyang nagpapatakbo at nakatutok sa gawaing politikal sa hanay  ng kabataan. Aktibo itong gumanap sa kanyang papel kahit na hindi ganap na nakalatag ang kanyang istruktura dahil isa lamang itong komperensya at hindi maliwanag ang kanyang mandato at kasapian. Ang kumperensya ay gumanap na tagapanguna sa gawaing kabataan na may awtonomiya sa pangkalahatang istruktura ng Partido. Ito ay pumapataw din ng disiplina sa mga kasamang nagkaroon ng paglabag sa programa at prinsipyo ng Partido, tulad ng mga kasong oportunismo, may kaugnayan sa relasyon at iba pa. Sa kabilang dako, may mga kabataang kadre ding lumitaw sa iba’t-ibang hayag na mga organisasyon ngunit hindi pa handang sumailalim sa partido bilang isang ganap na miyembro.

Dahil sa mga kalagayang ito, nakita ng mga kasapi ng kumperensya na hindi na sapat ang kasalukuyang katayuan at katangian nito upang tugunan ang kanyang operasyon, pangangailangan at pamumuno sa gawaing kabataan. Dagdag pa, nakitang naging ekslusibo ang kumperensya sa mga kabataang miyembro ng RPM-M at hindi nakasama ang pwersa ng mga kabataang hindi pa handang maging kabahagi ng Partido subalit may oryentasyong anti-kapitalista, anti-imperyalista at sosyalista. Nakikitang mas makabubuting itatag ang isang pormal, hiwalay at tago na organisasyong kabataang tumatalima sa Sosyalismo upang higit na lumawak ang kasapian nito at matugunan ang kasalukuyang kalagayan ng kilusang kabataan sa Mindanao. Dito naka batay ang basehan upang ganap na ilunsad ang kongreso ng Katipunan ng mga Kabataang Kadre (KKK).

Advertisements

 
%d bloggers like this: