ESPESIPIKONG KARAKTER

Mga Espesipikong Karakter ng KKK

A. Ang KKK ay isang kontra-kapitalistang Kilusan ng mga kabataan. Naniniwala itong nakatali sa Kapitalismo ang lahat ng aspeto ng buhay sa lipunan. Ang paghihirap na dinaranas ng mga kabataan at mga mamamayan, tulad ng kawalan ng trabaho, pagpapaalipin sa labas, pagbubusabos sa mga likas na yaman, bulok na sistema ng edukasyon at iba pa, ay kagagawan ng sistemang walang inaatupag kundi ang mag kamal ng malaking tubo. Dahil nito, ang lahat ng kasapi ng KKK ay titingnan ang lipunan sa pananaw ng tunggalian ng mga uri upang epektibong maigapos ang mga mithiin, kampanya at programa nito sa pangkabuuang adhikain at pakikibaka ng masa.

B. Ang Katipunan ay isang kontra-imperyalistang kilusan ng mga kabataan. Ang kahirapan at ang mga digmaan sa iba’t-ibang panig ng mundo ay pinapagalaw ng kagustuhan ng mga abanteng kapitalistang bansa na kontrolahin at pagsamantalahan ang mga yaman ng mga mga mahihirap na bansa. Pinapatindi ito ng kasalukuyang Globalisasyon sa pamamagitan ng mga neo-liberal na mga polisiya nito. Ang kasalukuyang globalisasyon ay pinapatakbo ng mga institusyong itinatag ng mga pandaigdigang burgesya tulad ng International Monetary fund (IMF), World Bank, United Nations (UN) at iba pang mga rehiyonal na mga pormasyon.

K. Ang KKK ay kumikilala na ang Mindanao ay may tatlong (3) mamamayan: ang Bangsa Moro, Lumad at mga Migrante at mga Salinlahi nito. Kaakibat ng pagkilalang ito ay ang paninindigang may lihitimong karapatan sa sariling pagpapasya ang mga mamamayang ito. Ang karapatan sa sariling pagpapasya ay hindi kailanman nararapat nakatali sa kagustuhan ng naghaharing uri, pamahalaan o batas, subalit naka-ugat sa kolektibo at mulat na pagpapasya ng boung mamamayan sa kung anong politikal, ekonomiya, at kultural na direksyon ang kanilang tatahakin. Higit sa lahat, naniniwala ang Katipunan na ang karapatan sa sariling pagpapasya ng isang mamamayan ay hindi dapat maging dahilan ng kaapihan ng iba pang mga mamamayan.

D. Ang KKK ay isang Tagong Kilusan ng mga kabataan. Dahil sa ideoloheya at estratihiya ng Katipunan sa pakikibaka at sa bangis ng estado, nararapat lamang na ang katipunan ay isang tagong kilusan. Ito ay upang mapangalagaan ang seguridad ng lahat ng kasapi at ng buong rebolusyon. Inaasahang ang mga programa ng katipunan ay swabeng maipapatagos ng mga kadre nito sa iba’t-ibang hayag na organisasyong kabataan alinsunod sa mga panloob na proseso at dinamismo ng mga nasabing organisasyon.

E. Naniniwala ang KKK na sa kasalukuyang kalagayan, akma ang kilusang masa na may rebolusyonaryong katangian upang ganap at epektibong maisulong ang Sosyalistang Rebolusyon. Alinsunod nito, ang mga programa ng Katipunan ay magkukumbina sa iba’t-ibang porma ng pakikibaka tulad ng elektoral, pangkaunlaran, pangkapayapaan, pangkalikasan, armadong pakikibaka at iba pa. Ang mga pakikibakang ito ay dapat hindi kaligtaang mas naka-ugat sa makapulitikang pakikibaka tungo sa pag-agaw sa politikang kapangyarihan mula sa ibaba, upang hindi mahulog sa kumunoy ng repormismo, ekonomismo, anarkismo, at adbenturismo.

G. Ang KKK ay tumatalima sa Rebolusyonaryong Sosyalismo. Ito ay naninindigang walang maibibigay na ganap na solusyon sa pang-aapi ang Sistemang Kapitalismo. Ang burgesya ay magbibigay lamang ng kakarampot na patikim sa mga inaapi sa panahong ang kanilang paghahari ay nalalagay sa panganib. Ang paraang ito ay ginagamit upang nyutralisahin ang puot ng mamamayan at i-debase at i-isolate ang buong Rebolusyonaryong Pwersa mula sa masa. Kaya naniniwala ang Katipunan na walang tanging alternatibo sa Sistemang Kapitalismo kundi ang isang Rebolusyonaryong Sosyalismo.

H. Ang KKK ay naniniwala sa pandaigdigang pakikibaka ng mga uring manggagawa at lahat ng mamamayang inaapi. Ang kalayagan sa Pilipinas ay nakatali sa pandaigdigang kalagayan, kaya nararapat din na makikibag-alyansa ang katipunan sa iba’t-ibang kilusang kabataan at mga inaapi sa buong mundo upang bigyan ang burgesya ng isang solido at organisadong bigwas ng pandaigdigang pag-aalsa.

Advertisements

 
%d bloggers like this: