PANGKALAHATANG PRINSIPYO AT IDEYOLOHIYA

Bilang pagtalima sa makulay at makasaysayang pakikibaka ng mga uring inaapi at mamamayang pinagsasamantalahan at sa malaking ambag nito sa pagpapaunlad ng lipunan, ang KKK at ang buong kasapian nito ay kumikilala sa uring inaapi bilang siyang haligi at pangunahing lakas na siyang tutulak sa pagbabago ng lipunan at ng mundo. Alinsunod nito, ang Katipunan ay kumikiling sa uring inaapi at kumikilala sa naghaharing uri bilang siyang katunggaling uri.

Bilang gabay sa prinsipyong ito, tumatalima ang Katipunan sa kaisipang Marxismo at Leninismo sa pakikilahok ng mga kabataan sa pagsasakatuparan ng Proyektong Siyentipikong Sosyalismo sa Mindanao, sa buong Pilipinas at sa Mundo.

Naniniwala ang KKK na ang kahirapan at kawalang hustisya sa ating lipunan ay mga bunga lamang ng isang mas malawak na problemang nakaugat sa Kapitalismo na domenanteng umiiral sa buong Pilipinas. Ang Kapitalismong ito ay isang atrasado, hindi pantay ang pag-unlad at lubusang nakatali sa pandaigdigan kalakalan. Ito ay dahil sa imperyalistang pangingialam at pangangamkam na pinangungunahan ng Estados Unidos, Hapon, Tsina at mga bansa sa Europa. Ang pangangamkam na ito ay binibigyang mukha ng kani-kanilang dambuhalang mga kumpanya at korporasyon na nagmonopolisa sa mga sangkap ng produksyon at umaalipin sa mga manggagawa at mamamayan sa Pilipinas. Ang gawaing ito ay legal at bukas na pinapahintulutan at sinusoportahan ng mga kakuntsabang lokal na mga kapitalista at mga tuta nito sa gobyerno, sa pamamagitan ng mga kontra-mamamayang batas at mga hindi pantay na kasunduan.

Ang Katipunan ay naniniwalang tanging ang mulat at organisadong pagkilos at pag-hihimagsik lamang ng masang inaapi, kasama ang abanteng seksyon ng lipunan, ang makakapagdala ng tunay na pagbabago na siyang lalagut sa ugat ng kahirapan. Bunga ng puspusang pagpapamulat at pagsasakapangyarihan, ang masa ay magdedesisyong hawakan ang sariling kapalaran upang kolektibong pandayin ang kanilang kinabukasan at putulin ang kadenang gapos ng pang-aapi.

Ang Katipunan ay naninindigang kailangang wasakin at durugin ng uring inaapi ang pampulitikang kapangyarihan ng burgesya upang ganap na magapi ang kapitalismo at tuluyang pandayin ang Sosyalistang lipunan.

Naniniwala din ang KKK na ang pagsasakatuparan ng Sosyalismo ay magsisimula ngayon sa pamamagitan ng pagbubuo ng mga lokal na alternatibong sistema sa ekonomiya, produksyon, politika at kultura (socialism from below) na magtutuloy sa malakihang pagbabago sa sistema at relasyon sa produksyon sa buong lipunan. Dagdag dito, ang Katipunan ay naniniwalang ang esensya ng Sosyalismo ay ang reoryentasyon sa paggamit at pagbabahagi sa mga yaman ng lipunan na nakabase sa rebolusyonaryong hustisya, tungo sa kapakanan at kaginhawaan ng lahat ng mga mamamayan.

Naniniwala ang KKK na ang pakikibaka para sa Sosyalismo ay hindi magtatagumpay kung hindi makikiisa sa pandaigdigang kilusan ng mga uring manggagawa. Dahil dito, kinakailangang makipag-alyado ang KKK sa lahat ng Sosyalista at progresibong kilusang kabataan sa buong mundo.

Advertisements

 
%d bloggers like this: